top of page

Algemene voorwaarden en  Algemene voorwaarden voor online activiteiten 

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die SoulWare - www.soulware.nl  en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.soulware.nl

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Soulware via het Platform soulware.nl levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord.

d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

e) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten via soulware.nl afneemt.

f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. 

g) Platform: soulware.nl

 

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van SoulWare af te nemen.

3. SoulWare is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door SoulWare worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden SoulWare niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

5. SoulWare heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en SoulWare de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door SoulWare verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan de online livestream lessen of een andere bij SoulWare  gevolgde of te volgen training/workshop/opleiding of les. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en SoulWare tot stand.

3. SoulWare is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

 

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. SoulWAre mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant SoulWare een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door SoulWare is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan SoulWare moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.

4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan SoulWare of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. Zie ook artikel 4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van denieuweyogaschool.nl.

5. PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door SoulWare aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door SoulWare voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant SoulWare toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst, is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd.

3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is SoulWare gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door SoulWare uitsluitend elektronisch aangeboden.

7. Het door SoulWare te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door SoulWare te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De Klant dient Soulware direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de Klant inloggegevens deelt met derden is SoulWare zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de Klant te verhalen.

 

 

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoulWare de content van het Platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

 

8: WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

SoulWare is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij SoulWare Aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van SoulWare zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het Platform is overeengekomen. SoulWare zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Soulware de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

3. SoulWare is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal SoulWare de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

 

11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR SOULWARE

1. SoulWare is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op Soulware.nl

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan SoulWare besluiten op verzoek van de Klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van SoulWare– deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

 

12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) volledige kalendermaand.

3. De Overeenkomst kan worden opgezegd per email: soulwareyoga@gmail.com

 

13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van SoulWare aanvaardt en opvolgt.

2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment. Bij twijfel neem contact op via : soulwareyoga@gmail.com

3. De Klant is aansprakelijk voor schade van SoulWare die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van SoulWare die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

 

14. AANSPRAKELIJKHEID SOULWARE

1. SoulWare doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

2. SoulWare is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SoulWare

3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is SoulWare niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Soulware te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Soulware voor het betreffende geval uitkeert.

5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van SoulWare, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

7. Iedere aansprakelijkheid van Soulware vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

 

15. OVERMACHT

SoulWare is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij SoulWare, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SooulWare. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

 

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Soulware.

2. SoulWare is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

19. PRIVACY

SoulWare verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van SoulWare  van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze website en  Privacyverklaring en Cookieverklaring die te vinden zijn op soulware.nl of desgewenst kunnen worden toegezonden.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en SoulWare is Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page